Pradosham 9thNovember 2019 Vignesh Studio Our Own Premises T.Nagar

Moolam 1st November 2019 Vignesh Studio

Anusham 30th October 2019 Vignesh Studio Our Own Premises T.Nagar

Sathrusamhara Pushpanjali 16.10.2019 By 5.30 Pm Vignesh Studio Our Own Premises T.Nagar

Navarathri Music Festival 2019 Live @ Vignesh Studio T.Nagar Ch-17

Navarathri Music Festival 2019 Live @ Vignesh Studio T.Nagar Ch-17

Navarathri Music Festival 2019 Live @ Vignesh Studio T.Nagar Ch-17