Nandhi Poojai

Pradosham on 12- 02-2014 – Part 1

Pradosham on 12- 02-2014 – Part 2

Sanyasa Deeksha Day Masi Moolam

Sri Sivan Sar Aradhana

Pradosham 12 05 2014

Pradosham on 10-06-2014

HH 121st Jayanthi Celebrations

Pradosham on 24-06-2014

Pradosham on 10.07.2014

<

Pradosham on 10.07.2014 Orikkai

Orikkai Pradosham 12-4-14

Pradosham on 26.04.2014

80th birthday of 69th Pontif

Orikkai 22.08.2014

Pradosham 22.08.2014

Pradosham on 06-09-2014

Orikkai Pradosham 06.09.2014

Pradosham on 21-09-2014

Orikkai 21.09.2014

Pradosham on 06.10.2014

Orikkai Pradosham 06.10.2014

Sri Sivan Sar Jayanthi 17.10.2014

Prodasham 21.10.2014

Orikkai Pradosham 21.10.2014

Pradosham 04.11.2014

Orikkai Pradosham on 04.11.2014

Pradosham 20.11.2014

Orikkai Pradosham on 20-11-2014

Orikkai Pradosham 04.12.2014

Pradosham on 04.12.2014

Pradosham 19.12.2014

HH 21st Aaradhani Full Version

Orikkai Pradosham 19.12.2014