Navarathri Music Festival 2020 (23.10.2020)

Mandolin Concert

Sri Vishwas Hari - Mandolin
Sri Kedhar Vignesh - Violin
Sri R Kishore - Mridangam
Sri N Rajaraman - Ghatam