Moolam Live Telecast 27.04.2016

SANYASA DEEKSHA NAKSHATHRA DAY
Celebration Every Month and Sanyasa Deeksha Jayanthi every year for
Pujya Shri Chandrasekarendra Saraswathi Mahaswamigal,
The 68th Sankaracharya of Sri Kanchi Kamakoti Peetam,
Kancheepuram, Tamilnadu, India.

Moolam Live Telecast (Mutt)

Moolam Live Telecast (Orikkai)